REGULAMIN LICYTACJI SERWISU www.art2come.com

§ 1.

Użyte w Regulaminie LICYTACJI internetowej pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – serwis www.art2come.com.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez swoich upoważnionych przedstawicieli, która założyła konto w serwisie www.art2come.com.
 3. Nazwa uczestnika – nazwa znana tylko uczestnikowi, która uprawnia do udziału w licytacji lub sprzedaży. Nazwa uczestnika nie jest publikowana przez serwis www.art2come.com.
 4. Konto w serwisie www.art2come.com – konto z danymi osobowymi uczestnika i jego zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora w celu przeprowadzenia licytacji.
 5. Oferta – cena podana przez uczestnika za przedmiot licytacji lub sprzedaży.
 6. Sprzedający – komisant uprawniony do sprzedaży przedmiotów licytacji lub sprzedaży.
 7. Komitent – podmiot, który zawarł umowę komisu ze sprzedającym dot. przedmiotu licytacji.
 8. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia licytacji przedmiotów, z której dochód zostanie przeznaczony dla Sprzedającego.
 9. Przedmiot licytacji – ruchomości przekazane przez sprzedającego określone na stronie https://www.art2come.com w czasie i miejscu licytacji.
 10. Czas i miejsce – określone w formacie DD/MM/RR DD/MM/RR. na stronie internetowej https://www.art2come.com dla przedmiotów licytacji.
 11. Ogłoszenie o licytacji – ogłoszenie określające przedmiot czas i miejsce licytacji.

§ 2.

1. Koniecznym warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Wyrażenie oświadczenia woli o akceptacji regulaminu następuje w trakcie procedury zakładania konta.

2. Zakładając konto uczestnik zostanie na odpowiednim formularzu zaznajomiony z prawami osoby fizycznej, której dane osobowe będą przetwarzane. Decyzja uczestnika o założeniu konta jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

3. Wraz z likwidacją konta na trwale usunięte zostaną wszelkie dane osobowe uczestnika.

4. Nie wymaga założenia konta przeglądanie treści serwisu www.art2come.com. Wyszukiwanie i przeglądanie ofert zamieszczonych w serwisie www.art2come.com.

§ 3.

 1. Udział w licytacji przedmiotów aukcyjnych może odbywać się w formie składania ofert przez uczestników za pośrednictwem;
 1. serwisu www.art2come.com,
 2. poczty e-mail.  
 3.  kontaktu telefonicznego.

2. Organizator każdorazowo w ogłoszeniu o licytacji określa w jakiej formie uczestnik może składać oferty.

 1. Uczestnik licytacji poprzez serwis www.art2.com podaje w formularzu w odpowiedniej zakładce ogłoszeń o licytacji nazwę uczestnika, przedmiot i cenę. Oferty można ponawiać do czasu zakończenia licytacji, którą jest godzina 19 ostatniego dnia licytacji.
 2. Uczestnik licytacji poprzez e-mail opublikowany w ogłoszeniu o licytacji podaje w emailu nazwę uczestnika, przedmiot licytacji i cenę, powołując się na ogłoszenie licytacyjne poprzez wskazania daty i nr ogłoszenia o licytacji. Oferty można ponawiać do czasu zakończenia licytacji, którą jest godzina 19 ostatniego dnia licytacji.
 3. Uczestnik licytacji poprzez telefon opublikowany w ogłoszeniu o licytacji podaje nazwę uczestnika, przedmiot licytacji i cenę, powołując się na ogłoszenie licytacyjne poprzez wskazania daty i nr ogłoszenia o licytacji. Oferty można ponawiać do czasu zakończenia licytacji, którą jest godzina 19 ostatniego dnia licytacji.

3. Prawo do kupna przedmiotu licytacji nabywa Uczestnik, który pierwszy zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.

4. Powiadomienie Uczestników o nabyciu prawa do kupna przedmiotu licytacji odbędzie się w dniu ustalonym w ogłoszeniu o licytacji drogą telefoniczną lub internetową. Po powiadomieniu Organizator zwróci się do uczestnika, który wygrał aukcję o wskazanie adresu pod który ma zostać doręczony przedmiot aukcji, względnie o ustalenie miejsca i terminu osobistego odbioru przedmiotu licytacji.

5. Warunkiem otrzymania wylicytowanego przedmiotu jest zapłata wylicytowanej kwoty, powiększonej o koszty przesyłki w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji na konto nr: ……………………………….. (………………………………………………..).

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na wskazanym powyżej koncie.

7. W wypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w ust. 3 licytacja zostanie unieważniona, a przedmiot aukcji zostanie ponownie wystawiony na licytacje.

8. Ceny na platformie www.art2come.com nie obejmują kosztów wysyłki przedmiotów licytacji, które są bądź uzgadniane indywidualnie, bądź wynikają z zamieszczonej w serwisie www.art2come.com tabeli opłat za usługi kurierskie.

 

§ 4.

 1. Organizator zarządza licytacjami na podstawie zgody uczestników licytacji na wzięcie w niej udziału, poprzez przystąpienie do licytacji i umów komisu z właścicielami przedmiotów licytacji.
 2. Sprzedający jest stroną umowy sprzedaży, jednak nie odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu licytacji, wobec uczestnika.
 3. W licytacji sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać przedmiot licytacji. Zaproponowanie przez licytantów ceny niższej niż minimalna skutkować będzie postąpieniem systemu, aż do osiągnięcia ceny minimalnej. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Uczestników, jednak organizator ujawni, które postąpienia są postąpieniami systemu.
 4. W serwisie www.art2come.com organizator może też publikować oferty sprzedaży dotyczące przedmiotów które nie będą licytowane. Prawo do nabycia takich przedmiotów przysługuje uczestnikowi, który pierwszy złoży oświadczenie o przyjęciu oferty.
 5. Przedmioty aukcyjne prezentowane na platformie internetowej art2come.com znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich do tych dzieł).
 6. Niedozwolone jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na platformie www.art2come.com bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich / Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)/.
 7. Organizator zastrzega na rzecz sprzedającego prawo do odstąpienia w każdym momencie od sprzedaży przedmiotu licytacji na serwisie www.art2come.com.

§ 5.

Przystępując do Licytacji, Uczestnik deklaruje cenę maksymalną przedmiotu licytacji, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Uczestnik może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Najwyższa oferowana cena w danej chwili Kwota postąpienia
1,00 – 24,99 zł 0,50 zł
25,00 – 99,99 zł 1,00 zł
100,00 – 249,99 zł 2,50 zł
250,00 – 499,99 zł 5,00 zł
500,00 – 999,99 zł 10,00 zł
1.000,00 – 2.499,99 zł 25,00 zł
2.500,00 – 4.999,99 zł 50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł

§ 6.

 1. Organizator zlikwiduje konto w serwisie w drodze jednostronnej decyzji od której nie służy odwołanie i która nie podlega negocjacjom i reklamacji w przypadku, gdy uzna, że postępowanie uczestnika narusza zasady regulaminu lub dobre obyczaje, względnie gdy uczestnik złożyły oświadczenie woli w rezultacie, którego nie będzie możliwe przetwarzanie dalej danych osobowych uczestnika dla celów licytacji. W szczególności za naruszenie dobrych obyczajów uznaje się brak terminowej zapłaty wylicytowanej kwoty, licytowanie przez tego samego uczestnika, który posługuje się więcej niż jedną nazwą uczestnika, zbycie konta, korzystanie z kont innych uczestników, oraz udostępnianie konta lub nazwy użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem udostępnienia konta osobom umocowanym przez uczestnika do występowania w imieniu i na rzecz uczestnika. W takim przypadku uczestnik obowiązany jest do przekazania organizatorowi danych osobowych takiej osoby.
 2. Organizator może zawiesić prawo do korzystania z konta uczestnikowi w drodze jednostronnej decyzji od której nie służy odwołanie i która nie podlega negocjacjom i reklamacji w przypadku, gdy uzna, że istnienie zagrożenie dla bezpieczeństwa serwisu www.art2come.com. Organizator wówczas zażąda od uczestnika odpowiednich wyjaśnień, dokumentów i jeśli uzna, że takie zagrożenie nie istnieje zniesie niezwłocznie zawieszenie konta uczestnikowi.
 3. Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Uczestnika, którego prawo do korzystania z konta zostanie zawieszone przed zakończeniem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.
 4. W przypadku zawieszenia prawa do korzystania z konta organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia licytacji lub sprzedaży przedmiotów.
 5. W przypadku zwieszenia konta uczestnik posiada jedynie wgląd do konta, oraz przysługuje mu prawo do uregulowania należności za nabyte przedmioty licytacji, chyba że organizator skorzysta z prawa unieważnienia licytacji dot. tych przedmiotów.
 6. Uczestnik, którego konto zostało zlikwidowane lub zawieszone nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta jak i korzystania z innego konta bez uprzedniej zgody Organizatora.
 7. Organizator zawiadamia użytkownika przez wysłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o zamknięciu lub zawieszeniu prawa do korzystania z konta.

§ 7.

1. Organizator działa w modelu C2C i do serwisu www.art2come.com nie znajdują zastosowania przepisy o sprzedaży konsumenckiej, względnie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Szybki kontakt z Organizatorem we wszystkich sprawach dotyczących serwisu www.art2come.com jest możliwy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowe zamieszczonego na stronach www.art2come.com. Użytkownik ma prawo do złożenie reklamacji na Usługi świadczone w ramach Serwisu. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających

reklamację oraz danych kontaktowych. Użytkownik zostanie zawiadomiony w terminie 30 dni o rozpatrzeniu reklamacji.

3. Sądem właściwym w sporach z Organizatorem jest Sąd Rejonowy dla Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa

 

§ 8.

1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

3. Zalecamy używanie Cookies. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z usług serwisu www.art2come.com wyraża się zgodę na wykorzystanie plików Cookiem. Można określić warunki ich przechowywana lub dostępu w ustawieniach przeglądarki użytkownika.

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych należy kierować do sprzedającego.
 2. Wraz z przedmiotem licytacji przekazane przez Organizatora Uczestnikowi zostaną dane sprzedawcy w formie faktury, bez wyszczególnionej pozycji VAT.
 3. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona sprzedający przekaże uczestnikowi dane osobowe komitenta.
 4. Właściwość sądową w tym przypadku określają przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
 5. Należności z tytułu korzystania z serwisu www.art2come.com nie obciążają uczestnika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS www.art2come.com.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług organizatora poprzez Serwis.

§ 2

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Organizator.

2. Organizator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3

Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Rejestracja Usługi licytacji wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.

3. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na uczestniczenie w licytacji.

§ 4

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownik oświadcza, że przetwarzane dotyczą go jako osoby fizycznej.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania, modyfikowania oraz żądanie ich usunięcia.

4. Każda osoba fizyczna może złożyć sprzeciw dot. dalszego przetwarzania Danych Osobowych. W przypadku sprzeciwu na tej podstawie, że Użytkownik nie jest osobą, której dane osobowe dotyczą, organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy użytkownik zgłosił dane które go dotyczą.

4. Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e­mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: ………………………………………….

§ 5

Informacje handlowe

1. Organizator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e­mail,

informacje handlowe na temat produktów i usług Organizatora oraz innych produktów i

usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może

w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu

dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji

lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

§ 6

Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.

2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:

1) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Organizatora,

2) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła, oraz

3) optymalizacji korzystania z Serwisu,

4) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz

5) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

5. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

§ 7

Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Organizator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

1) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub

2) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

3) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Organizatora.

§ 12

Postanowienia dodatkowe

1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis i Organizatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: ……………………….